Polityka Prywatności

ALFA TOUR MAREK I AGNIESZKA BUDNY SPÓŁKA JAWNA

(dalej jako „Polityka prywatności”)

Polityka prywatności określa podstawowe zasady przetwarzania Państwa Danych osobowych przez ALFA TOUR MAREK I AGNIESZKA BUDNY SPÓŁKA JAWNA (dalej jako „Alfa Tour”) z siedzibą w Poznaniu jako administratora Państwa Danych osobowych, w tym w szczególności:

 • określa cel, zakres i okres przetwarzania Danych osobowe przez Alfa Tour,

 • opisuje uprawnienia, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez Alfa Tour,

 • zawiera pozostałe informacje o przetwarzaniu Danych osobowych przez Alfa Tour, które są wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „dalej jako RODO”,

 • zawiera zasady korzystania przez Alfa Tour z plików typu Cookies oraz reguły przechowywania na Państwa Urządzeniach informacji za ich pomocą oraz uzyskiwania dostępu do tych informacji.

1. Definicje

1) Administrator – ALFA TOUR Marek i Agnieszka Budny Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (60-216), przy ul. Sczanieckiej 10/1A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000432980, NIP: 7792408222;

2) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO tj. wszystkie dotyczące Państwa informacje (w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu), które osobiście udostępnią Państwo Administratorowi, lub które Administrator uzyska z innych źródeł;

3) Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane przez serwery sieci internetowej oraz przechowywane na Urządzeniu;

4) Urządzenie – komputer, telefon, tablet lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego łączą się i uzyskują Państwo dostęp do Serwisu;

5) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://alfatour.pl/.

2. Przetwarzanie Danych osobowych

informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO

1) Administratorem Państwa Danych osobowych jest Alfa Tour.

2) Z Administratorem mogą skontaktować się Państwo:

 • poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@alfatour.pl,

 • drogą listowną na adres: ALFA TOUR Marek i Agnieszka Budny Spółka jawna, ul. Sczanieckiej 10/1A, 60-216 Poznań.

3) Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 1. analitycznych polegających na monitorowaniu Państwa aktywności w Serwisie przy pomocy Cookies,

 2. profilowania Państwa zainteresowań przy pomocy Cookies, aby dostosowywać do Państwa potrzeb treści Serwisu oraz informacje handlowe i marketingowe Administratora,

 3. docierania przy pomocy Cookies udostępnionych w zewnętrznych serwisach, z odpowiednio dopasowanym do Państwa przekazem reklamowym przygotowanym na skutek korzystania przez Państwa z Serwisu,

 4. w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody – marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym także przekazywania informacji handlowych, między innymi w formie newslettera, lub skorzystania z formularza kontaktowego w celu wykonania telefonu o charakterze marketingowym.

4) Podstawą prawną przetwarzania przez administratora Danych osobowych jest:

 1. w przypadkach wskazanych w pkt 3) ppkt i, ii oraz iii powyżej – realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie działań marketingowych lub dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda na wykorzystanie plików Cookies;

 2. w przypadku wskazanym w pkt 3) ppkt iv powyżej – dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda.

5) Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.

6) Administrator przetwarza następujące Dane osobowe:

 • w przypadku gdy są Państwo zainteresowani usługami i informacjami handlowymi Administratora, a także gdy chcą Państwo otrzymywać newslettery z promocjami i ofertami bądź korzystają Państwo z formularza kontaktowego – imię i nazwisko oraz adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu (wyłącznie po ich podaniu),

 • podczas korzystania z Serwisu – adres IP, domenę, typ systemu operacyjnego oraz dane identyfikacyjne przeglądarki.

7) Administrator może przekazać Dane osobowe podmiotowi, który udostępnia wyszukiwarkę wyjazdów indywidualnych zawierającą oferty handlowe podmiotów trzecich.

Administrator może przekazać Dane osobowe również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie wiążących przepisów prawa.

Administrator oświadcza, iż w żadnym z opisanych powyżej przypadków nie będzie przekazywać Danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8) Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe:

 1. w przypadkach wskazanych w pkt 3) ppkt i, ii oraz Iii powyżej – dopóki trwać będzie uzasadniony interes Administratora, jednakże w przypadku gdy Dane osobowe przetwarzane są w ramach profilowania, Administrator będzie przetwarzał je nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu,

 2. w przypadku wskazanym w pkt 3) ppkt iv powyżej – do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

9) Administrator, jeżeli będzie to możliwe, będzie mieć możliwość podejmowania w stosunku do Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym do ich profilowania. Nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie polega na przetwarzaniu Danych osobowych poprzez wykorzystywanie ich do analizy Państwa osobistych preferencji oraz zainteresowań. W wyniku profilowania mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych treści, które zdaniem Administratora mogą być dla Państwa nieodpowiednie.

10) Ewentualne podanie przez Państwa Danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednakże niektóre z Państwa Danych osobowych mogą być niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.

4. Prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez Administratora mają Państwo przewidziane w RODO uprawnienia:

a) prawo do informacji, jakie Dane osobowe przez Administratora są przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);

b) prawo do sprostowania Państwa Danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);

c) prawo do usunięcia Państwa Danych osobowych przez Administratora bez zbędnej zwłoki, w przypadkach gdy:

 • Dane te przestaną być potrzebne Administratorowi do realizacji celów przetwarzania określonych w Polityce prywatności,

 • w przypadku skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych (o ile nie ma innej podstawy prawnej uzasadniającej ich przetwarzanie przez Administratora),

 • jeżeli do przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez Administratora nie jest zgodne z prawem,

 • jeśli konieczność usunięcia Danych osobowych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;

d) prawo do przeniesienia Danych osobowych do innego administratora danych;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, czyli do żądania niedokonywania na Danych osobowych żadnych operacji, a jedynie ich przechowywania, przez określony, niezbędny czas w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bądź w razie stwierdzenia, iż:

 • Administrator nie potrzebuje już określonych Danych osobowych,

 • przetwarzane Dane osobowe są nieprawidłowe,

 • przetwarzanie Danych osobowych jest niezgodne z prawem;

f) prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, których Administrator może dokonywać na podstawie prawnie opisanego uzasadnionego interesu, aby w konsekwencji wyrażania takiego sprzeciwu Administrator zaprzestał przetwarzania Danych osobowych;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach informowania o produktach i usługach własnych Administratora (prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora) z takim skutkiem, że:

 • przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem,

 • natomiast po cofnięciu zgody, Administrator nie będzie już przetwarzać Danych osobowych w celach, dla których zgoda była wyrażona.

11. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

5. Cookies

1) Administrator informuje, że podczas korzystania przez Państwa z Serwisu, może wykorzystywać Cookies w celu:

 • wysyłania określonych informacji na Urządzenie,

 • przechowywania informacji na tymże Urządzeniu,

 • uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na Urządzeniu.

2) Administrator informuje nadto, iż stosowane przez niego Cookies:

 • są bezpieczne dla Urządzenia, nie stanowią wirusów ani innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania;

 • nie pozwalają̨ na pobieranie Danych osobowych lub informacji poufnych z Urządzenia,

 • umożliwiają Administratorowi dostęp wyłącznie do określonych informacji uprzednio wysłanych przez Administratora i zapisanych na Urządzeniu;

 • mają nazwę domeny, z której pochodzą, określony czas ich przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość;

 • nie powodują̨ zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

3) Administrator wykorzystuje różnego rodzaju Cookies, które ze względu na czas ich przechowywania na Urządzeniu można podzielić na:

 • Cookies sesyjne – przechowywane na Urządzeniu, pozostające tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej, a następnie trwale usuwane z pamięci Urządzenia:

tid

poprawne dzianie serwisu

poprawne dzianie serwisu
poprawne dzianie serwisu
PHPSESSIDpoprawne dzianie serwisu
 • Cookies trwałe – przechowywane na Urządzeniu, pozostające tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia (zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z jego pamięci):

CookieConsent

poprawne dzianie serwisu

_ga_#analityka danych o ruchu
_gaanalityka danych o ruchu

4) Z kolei ze względu na pochodzenie Cookies wykorzystywane przez Administratora można podzielić na:

 • Cookies własne – umieszczone w Serwisie bezpośrednio przez Administratora:

poprawne dzianie serwisu

elementorpoprawne dzianie serwisu
 • Cookies zewnętrzne – umieszczone w Serwisie przez zewnętrzne podmioty:

tid

poprawne dzianie serwisu

poprawne dzianie serwisu
poprawne dzianie serwisu
analityka danych o ruchu
_gaanalityka danych o ruchu
tdanalityka danych o ruchu

5) Administrator wykorzystuje Cookies w szczególności w celu:

 • konfiguracji Serwisu, dostosowania jego zawartości do Państwa preferencji oraz optymalizacji działania jego funkcjonalności,

 • tworzenia anonimowych statystyk umożliwiających Administratorowi przeprowadzenie analizy, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu,

 • pozyskiwania informacji o źródle, z którego trafili Państwo do Serwisu,

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam i marketingu usług świadczonych przez Administratora,

 • przygotowywania przekazu reklamowego w zewnętrznych serwisach na podstawie danych zebranych podczas korzystania z Serwisu,

 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezakłóconego działania Serwisu.

6) Administrator, pod warunkiem wyrażenia przez Państwa uprzedniej zgody, może:

 • wysyłać Cookies na Urządzenie,

 • zapisywać Cookies na Urządzeniu,

 • przechowywać Cookies na Urządzeniu,

 • uzyskiwać dostęp do Cookies zapisanych na Urządzeniu.

W związku z powyższym mogą Państwo wyrazić zgodę na korzystanie przez Administratora z Cookies.

Udzielenie zgody następuje poprzez wybór odpowiedniego pola, które zostanie udostępnione Państwu podczas przeglądania Serwisu.

W tym samym miejscu mogą Państwo nie wyrazić zgody na korzystanie przez Administratora z Cookies. Wówczas Administrator nie będzie wykorzystywać względem Państwa Cookies.

Ponadto mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, której używają Państwo do przeglądania Serwisu. W tym celu należy postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi wyłączenia obsługi Cookies udostępnionymi w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.

7) Niewyrażenie zgody lub cofnięcie zgody na obsługę Cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

8) W przypadku wykorzystania Cookies dla celów przygotowywania przekazu reklamowego w zewnętrznych serwisach na podstawie danych zebranych podczas korzystania z Serwisu, Państwa dane mogą być zbierane w serwisach [***].

Na skutek opisanych działań Administratora mogą Państwo widzieć jego reklamy. Zasady dotyczące wyrażenia lub niewyrażenia zgody na korzystanie z Cookies oraz cofnięcia zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej opisane w pkt 6 powyżej obowiązują również w tym zakresie.